วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเช็คระยะการใช้งานรถยนต์ทะเบียน กข-8759 อท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช จำนวน 46 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหลอดไฟ LED 18 WATT จำนวน 75 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถมดินตลิ่งริมคลองบางกะสา ทรุดตัว หมู่ที่ 3 ความยาว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนางชำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง