วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาขุดลอกคลองผักตบชวาและวัชพืชตั้งแต่ปากคลองศาลายายมุข ถึง หลังบ่อทรายลำรางหนองขี้นก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุดับเพลิงในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
เช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อสารกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหมีกพิมพ์ Fujixerox จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อต้นไม้สำหรับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง