วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 8759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างล้างทำความสะอาด แอร์ อบต.คลองขนาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Diseasa (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง