วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังและโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าสีขาว ขนาดกว้าง 60 ยาว 180 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง 50 ที่นั้ง (จำนวน 1 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะเหล็ก และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุ 120 ลิตร (แบบมีล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกีฬา และนันทนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง