หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 สภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ

     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

    ตำบลคลองขนาก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวิเศษชัยชาญ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเจ๊ก หมู่ 2 บ้านบางกะลา หมู่ 3 บ้านดาบ หมู่ 4 บ้านบางกะสา  หมู่ 6 โพธิ์ศรี หมู่ 7 บ้านคลองนมโค หมู่ 9 บ้านดอยหอยโข่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก”  ตั้งอยู่ในเขต อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2534 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ จำนวน 41,200 ไร่ หรือ 25.75 ตารางกิโลเมตร

          โทร 0-3564-2222 แฟกซ์ 0-3566-9000

     1) ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก มีพื้นที่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

              ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลท่าช้าง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

              ทิศใต้ ติดต่อกับ  ตำบลบางจัก  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

              ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลสี่ร้อย  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

              ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

         2) เนื้อที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 25.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,200 ไร่

3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลคลองขนาก

ภาพที่ 1  แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลคลองขนาก

        

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                   ตำบลคลองขนาก มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้และภูเขา  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าวทำสวน  และเลี้ยงสัตว์

          1.3 สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

ฤดูฝน     จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน    จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

1.4 ลักษณะของดิน

                    ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สามารถเก็บกักน้ำได้นาน เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและไม้ผล

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

                   1. คลองระบายน้ำ                  จำนวน  1 แห่ง

                   2. คลองส่งน้ำ                       จำนวน  2 แห่ง 

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง    

                   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ส่วนปัญหาที่พบ คือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก คือ  ขอความร่วมมือผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนา จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้การดำเนินงานได้ตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ได้จัดโครงการอบรม ศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  อสม. และผู้นำชุมชนชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก” ตั้งอยู่ในเขต อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2534 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ จำนวน 41,200 ไร่ หรือ 25.75 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

              ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลท่าช้าง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

              ทิศใต้ ติดต่อกับ  ตำบลบางจัก  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

              ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลสี่ร้อย  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

              ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก แบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

                   หมู่ที่  1  บ้านเจ็ก 

                   หมู่ที่  2  บ้านบางกะลา

                   หมู่ที่  3  บ้านดาบ

                   หมู่ที่  4  บ้านบางกะสา

                   หมู่ที่  6  บ้านโพธิ์ศรี

                   หมู่ที่  7  บ้านคลองนมโค

                   หมู่ที่  9  บ้านดอนหอยโข่ง

 

          2.2 การเลือกตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ทั้งเขตเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  ดังนี้

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่  1  บ้านเจ็ก 

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่  2  บ้านบางกะลา

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่  3  บ้านดาบ

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่  4  บ้านบางกะสา

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่  6  บ้านโพธิ์ศรี

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่  7 หมู่ที่  7  บ้านคลองนมโค

                    เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่  9 หมู่ที่  9  บ้านดอนหอยโข่ง

                   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลือ เสนอแนะในกิจกรรม ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา และการประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาต่างๆ                  

3. ประชากร

         3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                   จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,855 คน แยกเป็น ชาย 1,404 คน หญิง 1,451 คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากรของตำบลคลองขนาก

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอวิเศษชัยชาญ ณ เดือน พฤษภาคม 2561

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอวิเศษชัยชาญ ณ เดือน พฤษภาคม 2561

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 899241 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน