โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     คำสั่ง      
 
 
 

 

 สภากาชาดไทยมอบของป้องกันโรคระบาดโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุปี2563...

โครงการชมรมคนริมน้ำตำบลคลองขนาก "การแก้ไขปัญหาผักตบชวา" คลองขนากร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563...

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548...


สภากาชาดไทยมอบของป้องกันโรคระบาดโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุปี2563...

โครงการชมรมคนริมน้ำตำบลคลองขนาก "การแก้ไขปัญหาผักตบชวา" คลองขนากร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563...

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548...

การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ...

ฉีดยากำจัดวัชพืชในหมู่ที่ 2 ตำบลคลองขนาก...

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.คลองขนากดำเนินการเก็บกิ่งไม้ในหมู่ที่3 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อบต.คลองขนากดำเนินการตัดแต่งต้นทองอุไรในหมู่ที่2 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง...

 

 
 
30 เม.ย. 2563 มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถาน...
30 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริ...
29 เม.ย. 2563 PEA แจ้งการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563
29 เม.ย. 2563 สรุปสถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ (29 เม.ย.2563 เวลา 7.00 น.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแ...
29 เม.ย. 2563 มติ ครม. เด่น เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็...
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเ...
15 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนก...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด แอร์ อบต.คลองขนาก โ...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค บร...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 31930 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน