โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.khlongkhanak.go.th
 
 
  พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)      
 
 
 

 

 โครงการปกป้องสถาบันงบประมาณปี2564...

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย...

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติปี2563...

โครงการชมรมคนริมน้ำตำบลคลองขนาก...


โครงการปกป้องสถาบันงบประมาณปี2564...

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย...

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติปี2563...

โครงการชมรมคนริมน้ำตำบลคลองขนาก...

พิธีถวายพระพร12สิงหาคม2563...

โครงการปลูกต้นไม้12สิงหาคม2563...

พิธีไหว้ครูประจำปี2563...

ประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2563...

 

 
 
30 ก.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564
25 ก.ย. 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
7 ส.ค. 2563 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา
30 เม.ย. 2563 มาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรม เริ่ม 3 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริหารสถาน...
30 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริ...
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็...
23 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเ...
15 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนก...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาด แอร์ อบต.คลองขนาก โ...
2 มิ.ย. 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค บร...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 114864 คน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน